NEPA – Sveriges nästa storbolag?

Artikeln innehåller samarbetslänkar

Anton Gustafsson
Anton Gustafsson

Skribent & grundare av Västkustinvesteraren.se

NEPA -- Vad gör bolaget?

Nepa är ett IT-drivet researchbolag. Nepa hjälper bolag med resarchlösningar som genererar agerbara insikter. Bolagets främsta produkt kallas för ActionHub™. Produkten kombinerar enkätdata med affärs- och beteendedata, detta göra att Nepas kunder får ett stabilt innovativt underlag att fatta konkreta beslut på. ActionHub™ är en produkt/tjänst som har direkt påverkan på kundens resultat!

NEPA är ett researchföretag som erbjuder sina arbetsgivare värdefull statistik och information om deras kunder. ”Researchbranschen” i sig omsätter hundratals miljarder varje år. Har du någon gång tänkt på att du får postutskick, mailutskick eller telefonsamtal angående undersökningar? Detta kan ha varit NEPA du har stött på.
Bolaget hjälper sina kunder att ta tillvara på statistik och information för att kunna optimera och maximera försäljning med mera i framtiden.
Under de 10 år NEPA har funnits (grundades 2006) så har bolaget en snittillväxt på cirka 25% per år!
NEPA har hittills samlat in konsumentdata till över 250 kunder, bland annat stora bolag som Spotify, Coop, Telenor, 3, BBC och SAS.

”Är man till exempel med i Coops kundklubb Medmera kan bolaget registrera vad man köper i vilka Coop-butiker. Vi kombinerar den typen av beteendedata och parar ihop den med kundfeedbackdata på individnivå. Vi tar kundbeteendet och lägger på det vi brukar kalla för ‘varfördata’. Vi vill ge våra kunder en bild av, inte bara hur konsumenterna beter sig, utan även varför de beter sig som de gör och hur det påverkar försäljningen och lönsamheten”, säger Fredrik Östgren.

Nepas bruttomarginaler ligger på runt 75,00% enligt VDn Fredrik Östgren.

Nepa tjänar pengar genom “tre ben”:

 1. Licensintäkter för själva plattformen
 2. Abonnemangsavgifter beroende på vilka tjänster kunderna använder sig av (12-månaders avtal)
 3. Konsultverksamhet för att hjälpa och lösa kundernas konkreta problem.

Nepas vision:
Samhällets stora digitala omställning driver företag till att bli mer kundcentriska. Aldrig förr har behovet av att lyssna på och förstå sina kunder varit viktigare för ett framgångsrikt företagande. Genom innovativa lös- ningar och mjukvara möjliggör Nepa kundorienterat beslutsfattande i hela organisationen hos sina upp- dragskivare. (OFF TOPIC: Jag rekommenderar er att läsa den mycket populära boken “Get Digital or Die Trying“, boken är skriven på svenska).

NEPA -- #HemmaHos besöker bolagets lokaler för en intervju och presentation

NEPA -- Q1 rapport & Q2 rapport

Nepa noterades i våras till den fastställda teckningskursen 45,50 SEK. Enligt Börsdata så levererade bolaget en EPS (earning per share) på 0,30 SEK vilket ledde till att aktien noterades med ett P/E-tal på 152.

Jag har ärligt talat lite svårt att hänga med i sammanslagningen av BC Holding AB och Nepa Sweden AB som skedde genom en apportemmision. Såhär skriver bolaget själva om transaktionen i prospektet vid noteringen i våras:

“Under 2015 beslutades att de två verksamheterna BC Holding AB (nuvarande Nepa AB) och Nepa Sweden AB skulle gå samman. Detta skedde genom att BC Holding AB genomförde en apportemission i vilken hela Nepa Sweden AB apporterades in som ett helägt dotterbolag, vilket bildade den nuvarande koncernen. Efter genomförd apportemission har Bolaget övergått till att redovisa i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1) och Årsredovisningslagen för årsredovisningen för år 2015.
Nedan presenteras utvald finansiell information för emittenten Nepa AB för räkenskapsåren 2015 och 2014. De historiska siffrorna för bägge räkenskapsår har hämtats ur Bolagets årsredovisning 2015 som offentliggjordes i mars 2016. Av den utvalda finansiella informationen är resultaträkningarna samt balansräkningarna reviderade i sin helhet för räkenskapsåren 2015 och 2014. Kassaflödesanalysen för räkenskapsåret 2015 är reviderad, vilket inte är fallet för räkenskapsåret 2014. Koncernräkenskaperna är upprättade i enlighet med redovisningsprinciperna ovan.
Utöver den reviderade koncernårsredovisningen med tillhörande revisorsrapporter samt den reviderade proformaredovisningen har ingen annan information varit föremål för revisorns granskning.”

2015 omsatte den “nya” koncernen Nepa AB 156 miljoner SEK (Källa: Nepa prospekt 2016). Om ni tittar på de gröna staplarna här nedanför så ser ni Nepa Sweden ABs fantastiskt fina tillväxtresa (just the way i like it!). Vad är då problemet? Problem kanske inte är rätt ordval, men bolagets vinstmarginal både är och har varit mycket låg. 2015 låg vinstmarginalen på låga 1,68% i Nepa Sweden AB . Förhoppningsvis är denna siffra nedpressad för att de investerar och genomför olika typer av expansioner för att öka omsättningen ytterligare. Men vad vet jag, detta är ren spekulation.

nepa-omsattningstillvaxt
Grafik hämtad från Nepa Sweden ABs sida på www.allabolag.se
nepa-vinst-per-aktie
Siffror och grafik hämtad från Nepas prospekt 2016.

Enligt Nepas Q2 rapport så visades följande siffror för första halvåret av 2016

Bolaget ökade nettoomsättningen med 17,30% under 2016 års första 6 månader. Nettoomsättningen landade på cirka 91 miljoner SEK (2015 -> 77,5 miljoner SEK).
EPS (Earing per share) ökade även den från 0,18 till 0,22 SEK. Periodens resultat slutade på 1,1 mSEK, jämfört med 2015 års 0,2 mSEK.
Q1 rapporten visade att Nepa ökade nettoomsättningen med 14,40% men periodens resultat uppgick till -3,2 mSEK (Kommentar från Q1 rapporten: “Periodens resultat har belastats med en skattekostnad om -0,6 MSEK som härrör från en koncernintern inkråmsöverlåtelse. Denna kommer att leda till motsvarande skatteintäkt fördelat över kommande fem verksamhetsår.”).

NEPA DI-gasell… igen!

Nepa blev återigen utsedda till ett Gasellföretag av Dagens Industri för femte året i rad. Det innebär att bolaget är (och har varit de senaste fem åren) ett av bolagen som tillhör 0,5 procent av Sveriges aktiebolag som har den snabbaste tillväxten med bibehållen lönsamhet.
di-gasell-nepa

”Vi är otroligt glada och stolta för att vi får den här utmärkelsen ännu ett år. Det här är ytterligare ett bevis på att marknaden uppskattar vårt erbjudande av innovativ och agerbar research och dessutom en fantastiskt rolig bekräftelse för alla anställda på Nepa.”, säger Fredrik Östgren, VD på Nepa.

NEPA -- Utdelningspolicy och utdelning

Vinster kommer att återinvesteras de närmaste åren för att fortsätta växa.
”Nepa är ett tillväxtbolag och någon aktieutdelning är inte planerad för de kommande åren. I framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuell.

NEPA expanderar utanför Sveriges gränser

Kunder kräver kundservice, det betyder i många fall att lokal närvaro är ett måste. Då flera av bolagets kunder “begärt” fysiska möten på plats så kommer Nepa att under Q3 2016 etablera sitt USA kontor i New York under namnet Nepa USA Inc. Bolaget kommer att agera som ett helägt dotterbolag med personal från både Stockholmskontoret och lokala rekryteringar. Researchmarknaden i USA står för hela 40% av världsmarknaden och här finns förhoppningsvis många kronor att hämta om Nepa lyckas slå sig in bland konkurrenter.
Nepa UK har haft en försäljningsökning om över 45 procent under första halvåret 2016. Dessutom meddelade Fredrik Östgren att orderingången efter rapportperiodens slut var god.
Bortsett från att givetvis fortsätta att växa i Sverige så kommer fokus även att ligga på andra snabbväxande marknader som Norge, Finland, Danmark och Indien.

Andra investeringar under 2016

Öka investeringarna i ActionHub®. ”Big Data”, dvs. analys av de stora datamängder som konsumenter skapar genom sina köp- och webbeteenden, är den del av IT-industrin som växer allra snabbast. ActionHub® är Nepas mest innovativa och snabbast växande produkt och ger våra kunder möjligheten att effektivt kombinera passiv beteendedata med konsumentfeedback för att skapa ett datadrivet och kundorienterat beslutsfattande. Under hösten 2016 kommer vi att öka investeringarna i utvecklingen av produkten för att möjliggöra en ännu större skalbarhet och driva på vår framtida tillväxt ytterligare. -- VD, Fredrik Östgren

NEPA konkurrenter och risker

nepa-konkurrenter
Graf hämtad från Nepas prospekt våren 2016

Som ni ser i grafen ovanför så ser Nepa sig själva som ett unikt bolag med speciella produkter så som Action Hub. I deras prospekt så delade dem upp konkurrenterna i tre olika huvudkategorier:

 1. Traditionella researchbolag
  De traditionella bolagen är de ni ser längst ner till vänster i grafen, här hittar ni bl.a. Nielsen, Ipsos, TNS och GfK. Dessa bolag är inte fullt digitaliserade ännu, vilket innebär att resultatet blir där efter. Slutprodukterna och tjänsterna uppfattas därmed erbjuda en lägre nivå av researchteknologi.
 2. Digitaliserade researchbolag
  I den vertikala grafens topp hittar vi de digitala researchbolagen, här nämns Vision Critical och Qualtrics som exempel. Bolagen är födda och uppstartade i den digitala världen. De erbjuder en högre grad av researchteknologi vid undersökningarjämfört med de traditionella researchbolagen. Digitaliseringsbolagen använder sig oftast av mjukvara som hjälper till att engagera slutkonsumenter och därmed nå nya målgrupper. De saknar dock ofta de tekniska förutsättningarna för att implementera Big Data fullt ut – och därmed kombinera undersökningsresultat med beteende- och affärsdata. Slutprodukterna och tjänsterna uppfattas därmed erbjuda en lägre nivå av agerbarhet.
 3. Analysbolag
  Analysbolagen jobbar i princip enbart “big data”. Här finns jättar som Adobe, IBM och Palantir. Bolagen erbjuder mer ingående dataanalyser jämfört med de digitaliserade researchbolagen. Störst fokus ligger dock på CRM (Customer Relationship Management), vilket i perspektivet av dataanalys innefattar modellering kring historisk data. De har lägre expertis inom research och konsumentbeteende.

Vart kommer då Nepa in i bilden? Nepa beskriver sig själva precis som grafen visar här ovanför. Bolaget påstår sig behärska båda delarna av research- och analysteknikerna vilket då självklart utmärker bolaget. Det innebär att Nepa kan ta på sig stora projekt och genomföra dessa från allra första början till att leverera ett mycket bra slutresultat. Med hjälp av Nepas plattform ActionHub® förvandlas konsumentens röst till ett konkret verktyg som kan användas för att styra verksamheter och fatta kundcentriska och databaserade beslut.
Återigen, jag rekommenderar er att läsa boken Get Digital or Die Trying .

Researchbranschen är under omvandling och utmanas av makrotrenderna digitalisering och Big Data. Uppdrags- givarna kräver lösningar som genererar agerbara insikter istället för traditionella rapporter. Efterfrågan på agerbar research med användningen av Big Data och Data Science växer explosionsartat. Detta eftersom samhällets digital- isering driver företag att bli allt mer kundcentriska i sin verksamhet. Detta gynnar Nepas position i gränslandet mellan research och teknologi med en djup förståelse för uppdragsgivarnas vardag genom gedigen industriexpertis. Nepas lösningar är dessutom modulbaserade, vilket ger mycket kostnadseffektiv kundanpassning. -- Prospektet 2016

Vilka är Nepas största risker?
Mina egna första tankar dras till den enorma tillväxtresa de har gjort och dessutom fortfarande kanske är mitt inuti i. Bolaget är inte bara mitt i expandering i Sverige utan de ska även expandera i många fler länder. Än så länge verkar det ha givit mycket bra resultat. Men om vi tar New York-kontoret som exempel så är känslan av att det borde vara hård konkurrens och en brant uppförsbacke innan man kan lyckas slå sig in helt på marknadens i USA (även om Nepa redan har ett par projekt i USA från sina kontor i London och Stokcholm). Kan detta leda till att några av de framtida utlandsexpanderingarna inte är lönsamma på ett par år? Det borde snabbt bli kostsamt för ett så litet bolag som Nepa och synas ordentligt på sista raden.

Enligt prospektet så är Nepa ute efter att förvärva ett mindre bolag i USA med välrenommerade konsulter och upparbetade kundrelationer. Det skulle innebär att man snabbt får ett fotfäste och kan implementera ActionHub på befintlig kundstock. Det skulle förhoppningsvis kunna leda till höjd bruttovinst och andelen abonnemangsintäkter i det förvärvade bolaget.

nepa_analys

NEPA Produktutvecklingsstrategi

* Följande stycke är helt och hållet hämtat från Nepas Prospekt 2016. Jag tycker att beskrivningen de gjort själva var så bra att det fanns ingen anledning till att ändra eller skriva om texten. *

ActionHub® är Nepas absolut snabbast växande produkt och har visat sig mycket efterfrågad av stora företag som önskar bli kunddrivna. En trend som är tydlig i en allt mer konkurrensutsatt och digitaliserad värld. De framgångsrika implementeringarna på storföretag som Coop, Telenor och MTG visar att produktapplikationerna fungerar väl och driver lönsamhet för både kunder och Nepa. Bolagets produktutvecklingsstrategi bygger på att utveckla fler applikationer inom ActionHub® Application Suite, samt att göra plattformen än mer automatiserad och skalbar. Investeringarna inom produktutveckling och system- utveckling kommer framöver fokuseras på fyra områden:

1. Front-end: Front-end–lagret i ActionHub® plattformen distribuerar våra insikter digitalt, via desktop, läsplatta eller mobil -- direkt till de nyckelpersoner inom organisationen som kan agera på informationen. Nyckelfunktioner är dashboards, rapportering, scenarioanalys och realtids- feedback från konsumenter. Systemet har utvecklats sedan 2008 och har idag en god skalbarhet, men nya applikationer kommer kräva ytterligare utveckling.

2. Analysmotor: Analysmotorn inom ActionHub® komb- inerar konsumentens röst med data om deras faktiska beteende. Dessutom innehåller motorn det bibliotek av analysmoduler och styrkort som gör att Nepa kan bygga lösningar för kunder som upplevs vara kundspecifika, men egentligen består av kopplade standardiserade analys- moduler. Utvecklingen inom denna motor har pågått i drygt två år och har således en bra skalbarhet, men behöver ytterligare utveckling allt eftersom datamängderna ökar från våra uppdragsgivare.

3. API-kopplingar viktiga för skalbarhet: För att kunna koppla ihop beteende- och feedbackdata behöver Nepa integrera sina system med uppdragsgivarnas – något som sker via API:er (application programming interface). Allt eftersom Nepa adderar till nya API:er underlättar Nepa framtida implementeringar för nya kunder. Därför är det viktigt att Nepa ständigt arbetar med att addera till nya API:er till Bolagets bibliotek. Idag har Nepa ett tiotal API:er, men behöver fler för att öka skalbarheten.

NEPA Historik

* Följande stycke är helt och hållet hämtat från Nepas Prospekt 2016.*

2006

Nepa grundas och blir pionjärer inom digital varumärkesuppföljning genom en helt egen urvalsmetod för kostnadseffektiv och högkvalitativ tracking i realtid.

Omsättning: 20,0 MSEK

2007

Nepa skapar norra Europas första mediepanel tillsammans med en stor svensk kommersiell TV-kanal. Efter sex månader har Nepa minskat TV-bolagets datainsamlingskostnader med 90 procent och etablerat en fortlöpande dialog med deras tittare. Konceptet används nu av flera av världens största medieföretag och engagerar fler än 500 000 TV-tittare globalt.

Omsättning: 27,2 MSEK Tillväxt: 36 procent

2008

Nepa introducerar BrandTouchTM, en prisbelönt metod för mätning och positionering av varumärken. Kundstocken ökar markant.

Omsättning: 37,5 MSEK Tillväxt: 38 procent

2009

Nepa öppnar sitt första internationella kontor i Mumbai i Indien. Bolaget lanserar även den första versionen av det egenutvecklade datavisualiseringsverktyget N-visualize. Året kröns av att man vinner Spotify som kund.

Omsättning: 37,0 MSEK Tillväxt: -1 procent

2010

Nepa öppnar kontor i London för att ge service åt stora medie- och underhållningskunder som har sin bas i Storbritannien. Nyckelkunder som tillströmmar under 2010 inkluderar ett globalt och världskänt svensk detaljhandelsföretag och Asiens största TV-kanal – StarTV.

Omsättning: 45,6 MSEK Tillväxt: 23 procent

2011

Ett år som fokuserade på systemutveckling och Nepa lanserar andra versionen av N-visualize. Detta möjliggör för kunder att visualisera data på nya innovativa sätt och skapa skräddarsydda analysrapporter. Trots fokus på systemutveckling bidrar flera nya internationella kunder inom media och underhållning till en hög tillväxt.

Omsättning: 57,9 MSEK Tillväxt: 27 procent

2012

Ett asiatiskt år då Nepa öppnar ett representationskontor i Shanghai för att hantera lokala kinesiska kunder, såsom onlinevideoföretaget YoukuTudou. I Indien öppnas en backoffice-enhet för att stötta globala analyser. Dessutom väljer ZeeTV, Indiens största TV-kanal, Nepa som strategisk partner.

Omsättning: 83,3 MSEK Tillväxt: 44 procent

2013

Ett nyckelår i Nepas utveckling då Bolaget lanserar ActionHub® med Coop i Sverige som första kund. Utlandsexpansionen fortsätter och Nepa öppnar ett kontor i Köpenhamn, Danmark. N-visualize utvecklas med en effektiv distributionsplattform för analyser via desktop, läsplatta och mobil.

Omsättning: 98,2 MSEK Tillväxt: 18 procent

2014

Plattformen ActionHub® är en stor succé och skräddarsys för branscherna detaljhandel, telekom och media, med Telenor och MTG som tongivande kunder. Utöver detta blir även Disney en kund till Nepa och man öppnar ett snabbväxande kontor i Helsingfors, Finland.

Omsättning: 126,0 MSEK Tillväxt: 28,3 procent

2015

Splay, Nordic Cinema Group, Sanoma och Finska MTV väljer alla Nepas ActionHub® för agerbara insikter. Nepa utses till Gasellföretag av Dagens Industri för femte året i rad. BC Holding AB (nuvarande Nepa AB), som bland annat innefattade varumärkeskonsultföretaget BlueCarrot, apporterar in hela Nepa Sweden AB.

Omsättning: 156,2 MSEK Tillväxt: 24,5 procent

2016

Tillväxtresan fortsätter och under början av året öppnar Nepa ett nytt internationellt kontor i Oslo. Bolaget väljer även in Bo Mattsson (före detta VD och styrelseledamot i Cint AB) i styrelsen inför en börsintroduktion på Nasdaq First North.

Som ni ser så är tillväxthistoriken helt fantastisk, bortsett från 2009.

NEPA köpvärt till dagens pris?

Dagens kurs står runt 90,00 SEK. Nepa handlas till ett P/E-tal på 313 (!) räknat på 2015 års  vinst per aktie (0,30 SEK) och kursen har dubblerats på ett halvår sedan introduktionen på 45,50 SEK i våras.
Skulle bolaget fortsätta att växa omsättningen med runt 20% per år så hade omsättningen landat på:

2017 -- 187 mSEK
2018 -- 224 mSEK
2019 -- 269 mSEK
2020 -- 323 mSEK

Skulle bolaget kunna bibehålla lönsamheten, och givetvis helst öka den då den hittills har varit mycket låg, så hade det kunna bli mycket kul. Ponera att företaget omsätter 323 mSEK år 2020 och har fått upp sin vinstmarginal till 10,00% så skulle det innebära ett resultat före skatt på 32,3 mSEK. Det i sin tur hade inneburit en total vinsttillväxt på 1245,00%.
Observera att detta är KRAFTIGA SPEKULATIONER.

Mina tankar

Jag tror mycket på och är mycket intresserad av den digitala utveckling av vår värld. Det innebär att bolag/affärsidéer som Nepas kan bli mycket intressant, stora frågan är bara om de lyckas med expanderingen. Förmodligen är Nepa, tillsammans med Starbreeze, mina “high risk” bet i portföljen. Om Nepa kan ta en plats borta i USA och få fotfäste så kan detta bli mycket spännande. Men vad innebär det om de “jättar” som redan finns på marknaden lyckas utveckla produkter liknande ActionHub? Har Nepa någonting att säga till om alls då?

Vad tycker ni om bolaget? Äger ni aktier? Planer på att investera?

Disclaimer: Jag äger aktier i Nepa och har planer på att öka mitt innehav i bolaget om tillväxten fortsätter som den har gjort. Detta inlägg är definitivt inte någon analys eller ett köpråd, glöm aldrig att göra din egen analys av bolaget. Sist men inte minst; historisk avkastning är ingen garanti för att framtida händelser.

 

Kom igång och starta din pengamaskin idag
Öppna ett konto på Avanza bank och börja investera på endast 3 min med Bank-ID

Samarbetslänk

Artikelns innehåll:

Visa gärna uppskattning genom att dela artikeln:

Dela på facebook
Dela artikeln på Facebook
Dela på twitter
Dela artikeln på Twitter

3 svar

 1. Tack för en gedigen analys av ett jättespännande företag!

  Skulle kunna tänka mig krydda portföljen trots att NEPA inte ger utdelning men avskräcks av P/E över 300 (!). Vad anser du att substansvärdet på aktien är?

 2. Instämmer, PE-talet är extremt högt. Jag har lite planer på att öka i närtid men resultat känns mycket svårt att bedöma då Q1 och Q2 var så olika…
  Anledningen till att jag vill öka är att Nepa endast står för 2,04% av portföljen och känns nästan meningslöst som innehav…

  Mvh VKI

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Anton Gustafsson
Anton Gustafsson

Västkustinvesteraren heter egentligen Anton Gustafsson men har sedan bloggens start 2015 bloggat och twittrat genom aliaset Västkustinvesteraren. Anton har arbetat som egenföretagare i över 10 år och har bra kompetens inom företagsekonomi och investeringar. Han har även ett brinnande intresse för privatekonomi och finans i övrigt. Du kan läsa mer om Anton Gustafsson på Consilium Onlines hemsida.

Västkustinvesteraren-logga

Vilka är Consilium Online AB?
Consilium Online AB driver ett nätverk av sajter med målsättning att kunna hjälpa människor till en bättre privatekonomi och lära sig att investera pengar. Nätverket består av flera nischade hemsidor om t.ex. indexfonder, investmentbolag och preferensaktier.

Bolagsnamn: Consilium Online AB
Organisationsnummer: 556014-6725
Hemsida: www.consiliumonline.se
Mailadress: hello@consiliumonline.se