Vad är en aktiesplit? [En enkel och lättläst guide]

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Vad är aktiesplit

Vad är en aktiesplit?

Som aktieägare vet du att värdet dina aktier kan fluktuera. Men vad händer när en aktie delar sig? Har det en betydande inverkan för värdet på ditt innehav? Här är allt du behöver veta om en aktiesplit, vad det betyder för dina tillgångar, och hur denna förändring kommer att synas i din portfölj.

Tre viktiga punkter om aktiesplit

Det kan vara bra att känna till vad en aktiesplit är om du har tänkt köpa aktier.

Aktiesplit - ett praktiskt exempel

Säg att ett företag bestämmer sig för att utföra en aktiesplit, till exempel 2-för-1. Om företaget hade 5 miljoner utestående aktier före aktiespliten skulle det nu ha 10 miljoner utestående aktier efter spliten. Företagets aktiekurs skulle halveras efter uppdelningen. 

Ett företag kan utföra en aktiesplit på valfritt uppdelande, så länge åtgärden godkänns av dess aktieägare och styrelse. Aktiedelningsförhållanden betecknas ofta med kolon, som 2:1 eller 3:1.

En berömd aktiesplitning ägde rum 2014, då Apple genomförde en 7:1-delning så att fler små investerare skulle kunna köpa aktier i företaget. Detta innebar att en investerare som ägde 100 aktier i Apple före delningen, ägde 700 aktier efteråt. 

Innan uppdelningen ägde rum var öppningskursen för aktien cirka 650 dollar styck. Efter splittringen var det nya priset en sjundedel av originalet – cirka 93 dollar. Apples aktie har delats fem gånger sedan företaget börsnoterades. Senast genomförde Apple en 4:1-delning i augusti 2020. 

Många andra stora, framgångsrika företag ägnar sig åt regelbundna aktiesplittringar när deras aktiekurs stiger med tiden.

Så genomförs en aktiesplit

En aktiesplit uppstår när ett företag delar upp sina befintliga aktier till flera aktier med lägre värde. Detta sänker handelspriset på en aktie, vilket gör bolagets aktier mer överkomliga och mer likvida. 

När en aktiesplit äger rum ökar antalet utestående aktier, men det totala börsvärdet, eller värdet på företaget som helhet, förändras inte. Det betyder att du får fler aktier till ett lägre pris vardera, men ditt investeringsvärde förblir detsamma.

Tänk så här: Du har en pizza som är uppdelad i fyra lika stora delar. Om du sedan vill ha 8 bitar istället så delar du pizzan i fler, mindre delar. Nu är storleken på varje bit mindre, men den totala mängden pizza och värdet på hela pizzan ändras inte. Detsamma gäller värdet på ett företag när en aktiesplit äger rum.

Varför sker aktieuppdelningar?

Företag bestämmer sig ofta för att göra en split när de anser att deras aktiekurs är för hög jämfört med aktiekurser för liknande företag. Som sagt så minskar en aktiesplit priset på ett företags aktier, vilket gör det lättare för mindre investerare att köpa aktien. Detta gör att aktierna handlas med mer. 

Likviditet ger köpare och säljare mer flexibilitet. Det betyder också att även om handelsvolymen är hög kan det inte ha någon betydande inverkan på aktiens pris. Mer likviditet kan också minska handelsglidningen för företag under initiativ för aktieåterköp.

Omvänd aktiesplit

En omvänd split är precis vad det låter som –motsatsen till en vanlig split. Istället för att dela upp aktier i ett större antal aktier med lägre värde, innebär en omvänd split att ett företag kombinerar sina aktier till färre, mer värdefulla aktier. 

Till exempel, vid en 1:2- omvänd aktiesplit skulle 10 miljoner aktier som kostar 100 kronor styck, bli 5 miljoner aktier som kostar 200 kronor styck.

Företag brukar göra omvända aktiesplittringar när de anser att deras aktiekurs är för låg. Företag avnoteras ibland från börser om deras aktiekurs faller under en viss nivå, så en omvänd split är ett sätt att förhindra detta. Precis som vid en normal aktiesplit förblir företagets totala börsvärde detsamma efter en omvänd split.

Hur påverkas aktiekursen av en split - är det bra eller dåligt?

I teorin har en aktiesplit ingen inverkan på ett företags aktievärde. Tänk på pizza-liknelsen som vi skrev om ovan. Resultatet av en split är att du får fler aktier till ett lägre pris vardera, men ditt investeringsvärde förblir detsamma. 

Men efter att en aktiesplit sker, hoppar dock priset på aktien ibland. Detta beror på att mindre investerare plötsligt har råd med aktien, där de tidigare inte hade det.

En split kan också fungera som ett sätt att göra marknaden uppmärksam på att ett företags aktiekurs har stigit. Investerare kan ta detta som ett positivt tecken på företagets framtidsutsikter, och besluta sig för att köpa aktier. Men varje split är unik. Även om spliten kan höja ett företags aktiekurs, är detta inte alltid fallet.

Så kan en split få betydelse för aktiens framtida utveckling

Den största fördelen med en aktiesplit är att göra ett företags aktier billigare för små investerare att köpa. Många företag har splittat sina aktier med jämna mellanrum under företagets livshistoria, med syftet att upprätthålla en önskvärd aktiekurs. Det är viktigt att notera att derivatinvesteringar, som optioner, i sin tur också blir mer överkomliga efter en split.

För att förtydliga har en aktiesplit ingen effekt på det totala värdet av din investering. Åtminstone i teorin. I verkligheten kan omständigheterna kring splittringen påverka aktiekursen både uppåt och neråt.

Till exempel, när ett företag bestämmer sig för att dela upp sina aktier för att göra aktierna mer överkomliga, kan det fungera som en positiv katalysator. Detta öppnar upp aktien för en helt ny del grupp investerare, de som tidigare inte hade råd med en enda aktie, vilket kan orsaka en topp i efterfrågan vilket driver aktiekursen högre.

Finns det någon fördel med en omvänd split?

Under en omvänd split avslutar ett företag sina nuvarande utestående aktier, och delar ut nyskapade aktier till sina aktieägare i proportion till antalet aktier de ägde före den omvända spliten.

Till exempel, i en 1:10 omvänd split, får aktieägarna en aktie av företagets nya aktier för varje 10 aktier som de tidigare ägde. Med andra ord skulle en aktieägare som hade 1 000 aktier få 100 aktier efter den omvända spliten.

En omvänd split har ingen effekt på företagets värde, och det totala börsvärdet förblir oförändrat efter att spliten genomförs. Företaget har färre aktier, men aktiekursen ökar i direkt proportion till den omvända aktiesplitten.

Det totala värdet av de aktier som en investerare innehar förblir också oförändrat. Om en investerare äger 1 000 aktier, där en aktie är värd 10 kronor innan 1:10 omvänd aktiesplit, skulle investeraren ha 100 aktier värda 100 kronor per aktie efter den omvända delningen. Det totala värdet av investerarens aktier skulle därför förbli samma som förut.

För företag som betalar ut avkastning till aktieägarna, kommer framtida utdelningar helt enkelt justeras för att återspegla det nya, lägre antalet utestående aktier. Den totala summan av utdelningen bör förbli densamma.

Det finns flera skäl till varför ett företag genomför en omvänd split. Här är de tre vanligaste anledningarna:

  • Förhindra att avnoteras från en börs

Om ett aktiekurs faller under $ 1 riskerar bolaget att avnoteras från börsen på grund av krav på lägsta aktievärde. Att vara noterad på en större börs är viktigt av flera anledningar, och i vissa fall är en omvänd split som ökar aktiernas värde det enda sättet att förhindra borttagning.

  • Förbättra företagets image om aktiekursen har sjunkit dramatiskt 

Om aktien handlas med tvåsiffriga belopp kommer den sannolikt att ses som en riskabel investering, särskilt om priset är nära 10 kronor, eller betraktas som ett “penny stock”. Ibland är omvänd split den snabbaste metoden för att undkomma stigmat och skydda ett företags varumärkesimage.

  • Locka till sig uppmärksamhet från analytiker och inflytelserika investerare

Aktier till högre priser lockar mer uppmärksamhet från marknadsanalytiker, och det ger också större chans till goda utlåtanden från analytiker. Stora institutionella investerare och fonder uppmärksammar också aktier med ett högre värde, då många har som policy att inte investera i en aktie som ligger under ett visst minimivärde.

Kritik mot en omvänd aktiedelning

En omvända split har sina brister. I många fall riskerar företag som använder den här metoden för att öka sin aktiekurs att bli avvisade av investerare.

Omvänd split kan bära med sig en negativ konnotation. Som tidigare nämnts är det mer sannolikt att ett företag genomgår en omvänd aktiesplit om aktiekursen har fallit så lågt att aktien riskerar att avnoteras. Följaktligen är det lätt att anta att företaget kämpar för sin överlevnad, och den omvända spliten kan därför ses som ett marknadsföringstrick.

När bestäms det om en eventuell split eller omvänd split?

Det finns tre viktiga datum som investerare behöver känna till när det kommer till aktieuppdelningar och omvända uppdelningar. Dessa är (i kronologisk ordning):

Tillkännagivande: Först kommer företaget att offentliggöra sina planerna för splittringen, samt relevanta detaljer som investerare behöver veta. Den här informationen inkluderar i allmänhet delningsförhållanden (hur aktien ska delas) och när det kommer att ske, inklusive datumen vi beskriver i de kommande två punkterna.

Avstämningsdatum: Detta är ett viktigt datum när det gäller redovisning, men det är inte särskilt viktigt för investerare att veta. Avstämningsdagen är då befintliga aktieägare måste äga aktien för att kunna ta emot nya aktier som skapas i aktiesplitten. Så om du köper eller säljer aktier mellan avstämningsdagen och datumet för ikraftträdande, överförs rätten till de nya aktierna.

Datum för ikraftträdande: Det datum då de nya aktierna dyker upp i investerarnas aktieportfölj, och aktierna handlas på börsen för sitt nya värde.

Det här kan låta komplicerat, men det är ganska okomplicerat i verkligheten. Då börsen öppnas på ikraftträdelsedagen för en aktiesplit kommer det ökade antalet aktier att visas på ditt konto, och aktiekursen bör justeras i enlighet därmed.

FAQ - Vanliga frågor om aktiesplit

Här är de vanligaste frågorna om aktiesplit och omvänd split. 

Vad är en aktiesplit?

En aktiesplit är ett sätt för ett företag att minska eller öka antalet utestående aktier och göra dem mer tilltalande för nya investerare. Att dela aktier förändrar inte ett företags totala värde, det ändrar helt enkelt antalet utestående aktier. Genom att minska eller öka antalet utestående aktier kan bolaget i sin tur höja eller sänka aktiekursen för att uppnå det resultat det eftersträvar.

Varför genomförs en aktiesplit?

I takt med att priset på ett företags utestående aktier stiger, blir antalet investerare som är villiga att investera potentiellt mindre. För att göra aktien mer överkomlig för investerare (och öka likviditeten) kan företaget genomföra en uppdelning av aktier, vilket i huvudsak sänker priset per aktie. Då ökar tillgängligheten, och fler investerare kan köpa och sälja aktien. Å andra sidan, om ett företags aktiekurs är för låg, kan investerare ta det som ett varningstecken. Ett företag kan vilja utföra en omvänd split för att höja priset per aktie för att försäkra investerarna om företagets värde. Detta görs ofta av nödvändighet för att undvika att avnoteras från börsen.

Vad är skillnaden mellan en aktiesplit och omvänd aktiesplit?

En aktiesplit är när ett företag ökar antalet aktier som innehas av nuvarande aktieägare. Låt oss säga att du äger 100 aktier i ett företag, och varje enskild aktie är värd 500 kronor, totalt 50 000 kronor. Företaget bestämmer sig för att göra en 2:1 split. Det betyder att du nu kommer att ha två aktier för varje enskild aktie du äger, alltså 200 aktier, där varje aktie nu är värd 250 kronor. Även om du nu äger dubbelt så många aktier, förblir din investering i företaget densamma på 50 000. En omvänd split är när ett företag minskar antalet utestående aktier. Vid en omvänd aktiesplit 1:2, får du en aktie för varje 2 aktier som du för närvarande äger. Från exemplet ovan skulle du få 50 aktier vardera värda 1000 kronor per aktie. Återigen förblir det totala värdet av ditt innehav detsamma.

Övrigt bra att veta om aktiesplit

När ett företag tillkännager en aktiesplit eller omvänd split förändras både antalet aktier och aktiekursen, men det totala värdet på ditt innehav förblir detsamma.

När en aktiesplit uppstår för aktier du äger, se till att du förstår hur det kommer att påverka antalet aktier i din portfölj, och tänk på att det tar några dagar att justera positionen i portföljen. Se till att ta hänsyn till aktiesplitjusteringen om du vill sälja dina aktier innan positionen uppdateras.

Läs mer & följ mig: