Vad är kassalikviditet? [En enkel och lättläst guide]

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Kassalikviditet

Vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet används för att visa hur ett företags betalningsförmåga är på kort sikt. Du får fram kassalikviditeten genom att ta de omsättningstillgångar som finns i bolaget och sätter de i relation till alla de kortsiktiga skulderna företaget har. Ofta anges kassalikviditeten i procent- eller decimalform.

Tre viktiga punkter om kassalikviditet

Det finns ett par saker om kassalikviditet som kan vara extra bra att känna till. För att du ska få så bra koll som möjligt radar jag här nedanför upp de tre viktigaste punkterna enligt mig. 

Kassalikviditet räkneexempel

För att räkna ut kassalikviditet används nedanstående formel:

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – Varulager och pågående arbeten) / Kortfristiga skulder * 100

En omsättningstillgång är en tillgång som förbrukas, säljs eller omvandlas löpande till likvida medel. Det kan exempelvis vara kundfordringar eller lagerartiklar.

Kortfristiga skulder kan exempelvis vara leverantörsskulder, checkkredit eller intjänad semester hos anställda.

Räkneexempel

Låt oss säga att ett företag har:

Omsättningstillgångar: 3 000 kronor

Varulager: 0 kronor

Pågående arbeten: 1500 kronor

Kortfristiga skulder: 1 350 kronor

Då kan man räkna 3 000 – 1500 / 1350 = 1,11. Företaget har därmed en bra kassalikviditet då siffran överstiger 1 i decimalform. Värdet är samtidigt inte orimligt högt. 

Vad är likviditet och likvida medel?

Det är många som förknippar termerna likviditet och likvida medel, vilket inte är helt oförståeligt. Låt mig reda ut skillnaden mellan dem. 

Likviditet mäter hur företagets betalningsförmåga är på kort sikt. 

Likvida medel är de tillgångar ett bolag har direkt tillgängliga. Det kan exempelvis vara  i form av kontanter eller pengar på olika konton. Det kan däremot inte vara aktier eller obligationer. 

Du kan utöver detta stöta på termen “likvid”. Likvid innebär att ett företag eller en privatperson har möjlighet att betala sina skulder i tid. Ett företag eller en person kan alltså anses som likvid eller icke likvid.

Bra kassalikviditet

Nu vet du förmodligen vad kassalikviditet är och hur det beräknas. Men vad är egentligen en bra kassalikviditet? 

En bra tumregel att utgå ifrån är att kassalikviditeten bör ligga på minst 100 procent. Det innebär att man kan betala de kortfristiga skulderna med sina omsättningstillgångar (exklusive varulagret och de pågående arbetena). 

Värden över 100 %, eller 1 i decimalform, är alltså bra och värden under 100 % eller 1 är dåligt. 

Värden som är långt över 100 % ska du dock se upp för då det kan vara ett tecken på att tillgångarna inte hanteras effektivt inom bolaget.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder är skulder som har kort löptid. I regel mindre än ett år. De kortfristiga skulderna går oftast att hitta på skuldsidan i ett bolags balansräkning. 

Det finns flera saker som räknas in under kortfristiga skulder, däribland:

 • Checkräkningskredit
 • Leverantörsskulder
 • Skulder till anställda
 • Certifikat
 • De anställdas intjänade semester
 • Lån från andra företag
 • Skatteskulder

Dessa kortfristiga skulderna är bara ett par exempel och det finns alltså fler. 

Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång är en tillgång som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Alla tillgångar som inte är anläggningstillgångar räknas som omsättningstillgångar. Det kan exempelvis vara:

 • Lagerförda artiklar
 • Kundfordringar 
 • Förutbetalda kostnader
 • Pengar i olika former, på konto eller kontanter
 • Placeringar med kort löptid

Kom ihåg att ovanstående tillgångar enbart är exempel och det finns fler.

Anläggningstillgångar däremot är ett företags långsiktiga investeringar såsom fastigheter eller mark.

Kassalikviditet över 1

Ett värde på 1 eller mer innebär att företagets betalningsförmåga är bra på kort sikt. Det betyder att företaget inte behöver göra sig av med långsiktiga tillgångar såsom byggnader eller utrustning, eller för den delen ta lån, för att betala av de kortfristiga skulderna. 

Ett bolag bör alltså sträva efter att ha en kassalikviditet över 1 eller 100 %. 

Kassalikviditet under 1

En kassalikviditet som ligger under 1 eller 100 % är inte bra. Det betyder att företagets betalningsförmåga på kort sikt inte är speciellt bra. För att betala sina kortfristiga skulder kommer bolaget förmodligen behöva göra sig av med långsiktiga tillgångar eller ta lån. 

FAQ - Vanliga frågor om kassalikviditet

Här nedanför svarar jag på de vanligaste frågorna jag får om kassalikviditet.

Vad är en kassalikviditet?

Kassalikviditet beskriver ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Nyckeltalet anges i procent- eller decimalform.

Hur mycket kassalikviditet är bra?

Över 1 i decimalform eller 100 i procentform är bra. Se upp för höga värden, det kan betyda att företaget inte utnyttjar sina tillgångar effektivt.

Vad menas med likvida medel?

Tillgångar ett företag har direkt tillgängliga kallas likvida medel. De kan finnas som kontanter eller på företagets olika konton. Aktier räknas inte.

Övrigt bra att veta om P/B-talet

P/B-talet är ett bra nyckeltal att använda när du undersöker för huruvida en aktie är köpvärd eller inte, speciellt om du använder det i kombination med andra nyckeltal och analyser. 

Använder du enbart P/B-talet för att avgöra för om du ska investera i en individuell aktie eller inte kan den siffran bli något missvisande. Nedan ger lite mer fakta som kan vara bra att känna till om P/B-talet: 

 • P/B-talet tar endast hänsyn till de bokförda tillgångarna. I många bolag finns det så kallade dolda värden, alltså tillgångar som inte bokförs. Dessa tar inte P/B-värdet med i sin beräkning. 
 • Inget nyckeltal kan ge dig en fullständig bild av ett företag, inte heller P/B-talet. Oförutsägbara svängningar i marknaden och börsen kan hända varje dag och därför bör endast nyckeltal ses som ett av många hjälpmedel.
   

Lycka till med ditt aktie handlande men glöm inte att alltid försöka göra så djupgående analyser om ett bolag och dess aktie som möjligt innan du bestämmer dig för att investera i aktier eller inte.