Vad är likviditet? [En enkel och lättläst guide]

Likviditet

Vad är likviditet?

Likviditet är ett begrepp som beskriver ett företags rörliga tillgångar. Men det är inte allt, likviditet kan nämligen syfta på flera olika saker, och genom att studera ett företags likviditet kan du göra bättre informerade investeringsbeslut. Här förklarar vi allt du behöver veta om likviditet. 

Tre viktiga punkter om likviditet

Likviditet räkneexempel

Att räkna ut likviditet i ett företag är inte komplicerat, om du har tillgång till företagets balansrapport. Information om likviditet redovisas vanligtvis på företagets informationsblad för investerare, exempelvis på deras hemsida eller via utskick till aktieägarna. 

Här är ett räkneexempel som visar hur ett företag inom service och konsumentsektorn kan redovisa likviditet. 

Det fiktiva företaget ABC Inc. redovisar den 30 december 2021 följande komponenter på sin balansräkning. Balansräkningen innefattar både omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

ABC Inc. Nuvarande tillgångar:

Kassa: 22 miljoner kronor

Kundfordringar: 29 miljoner kronor

Lager: 110,5 miljoner kronor

Betalda kostnader: 11,7 miljoner kronor

Inkomstskattefordran: 1,5 miljoner kronor

Övriga omsättningstillgångar: 10,3 miljoner kronor

Åtaganden (som företaget är skyldiga att betala):

Leverantörsskulder: 53,8 miljoner kronor

Upplupna skulder: 73,5 miljoner kronor

Nuvarande del av långfristiga skulder: 9,5 miljoner kronor

Betalbar inkomstskatt: 1,7 miljoner kronor

Likvida nettotillgångar blir här (kontanter + kundfordringar) – kortfristiga skulder = 22,7 miljoner kronor + (29,5 miljoner kronor – 138,5 miljoner kronor) = -86,3 miljoner kronor. 

Företagets negativa likvida ställning kan här vara ett problem, men denna situation är typisk för ett företag inom vissa sektorer. Men det tyder på att företaget är i en sämre finansiell situation, särskilt om ekonomin tar en vändning till det sämre.

Kassalikviditet

Kassalikviditet syftar till ett företags kontanta tillgångar, det vill säga hur mycket pengar företaget har. För många likvida tillgångar visar på tomgångsbruk av kontanter, varigenom pengarna skulle kunna användas bättre, såsom exempelvis för andra investeringar eller utdelningar. Är kassalikviditeten för hög skapas därför en oro över att företagets ledning inte investerar väl genomtänkt i företagets framtid.

Mängden likvida tillgångar är ett av få mått som ger insyn av ett företags finansiella ställning. Kontanter och omsättbara värdepapper finns tillgängliga för distribution, samtidigt som kundfordringar kan omvandlas till kontanter inom en kort. Lagerhållning räknas inte som en likvid tillgång eftersom det inte snabbt kan säljas utan starkt rabatterade priser.

Kortfristiga skulder omfattar huvudsakligen leverantörsskulder, upplupna skulder, betald inkomstskatt och en kortfristig del av långfristiga skulder för det genomsnittliga företaget. Att subtrahera kortfristiga skulder från ovanstående likvida tillgångar visar den finansiella flexibiliteten för ett företag att göra en snabb betalning.

Att ha en stark likviditetsposition är viktigt för ett företag eftersom det visar att företaget kan betala av sina kortsiktiga åtaganden, såsom att betala leverantörer och betala av kortfristiga skulder. Det betyder också att ett företag kan göra nya investeringar, såsom inköp av utrustning, utan att behöva ta på sig finansiering.

Företag som har en stark nettolikviditet har också bättre förutsättningar i tider av konjunkturnedgångar. De kan klara stormen genom att förlita sig på de likvida tillgångarna för att kunna fortsätta betala sina kortsiktiga åtaganden även om företagsverksamheten inte blomstrar.

Å andra sidan är ett företag utan stark likviditet betydligt mer sårbart vid en konjunkturnedgång, vilket kan leda till konkurs. 

Att ha likvida medel gör det också lättare att få finansiering från en bank eftersom det visar ett företags förmåga att betala av sina lån, även i tider med sämre intäkter. Detta resulterar också i att företaget också får en bättre ränta på ett lån.

Balanslikviditet

Balanslikviditet mäter ett företags förmåga att betala åtaganden eller kortfristiga skulder, med sina nuvarande eller kortfristiga tillgångar, såsom kontanter, innehav och fordringar.

I många fall har ett företag inte kapitalet som krävs för att uppfylla alla sina kortsiktiga åtaganden samtidigt, om alla skulle förfalla på en gång. Men om ett företag har en stabil balanslikviditet, indikerar det att företaget har de finansiella resurserna som krävs för att kunna klara sig utan intäkter på kort sikt utan att gå i konkurs. 

Men eftersom det balanslikviditeten endast mäts vid en tidpunkt, är det vanligtvis inte en fullständig representation av ett företags likviditet och långsiktiga förmåga. 

Likvid eller illikvid

Illikvid är motsatsen till likviditet. Det hänvisar till en situation där aktier, obligationer eller andra tillgångar inte kan säljas eller bytas mot kontanter utan en betydande värdeförlust. Illikvida tillgångar kan vara svåra att sälja snabbt på grund av låg handelsaktivitet eller efterfrågan för emissionen, vilket indikeras av brist på villiga investerare eller spekulanter.  Resultatet blir att illikvida tillgångar har lägre handelsvolym, bredare försäljnings-spreadar och större prisvolatilitet.

Vad är likvidation?

Likvidation inom finans och ekonomi är processen att avsluta ett företags verksamhet och distribuera dess tillgångar till fordringsägare. Det är en händelse som vanligtvis inträffar när ett företag är insolvent, vilket innebär att det inte kan betala sina förpliktelser när de förfaller. När företagets verksamhet upphör, används de återstående tillgångarna för att betala borgenärer och aktieägare, baserat på prioritet för deras fordringar.

Termen likvidation kan också användas för att hänvisa till försäljning av dåligt presterande varor till ett pris som är lägre än kostnaden för verksamheten, eller till ett pris som är lägre än vad företaget önskar.

Hur mycket likviditet är lagom?

Även om det är en positivt att ha likvida tillgångar, är det inte fördelaktigt att hålla för mycket kontanter som likvida tillgångar. Det beror på att kontanterna bättre skulle investeras och tjäna avkastning på annat håll, istället för att sitta passivt på ett bankkonto. Kassalikviditeten kan också användas som utbetalning till aktieägarna.

God likviditet innebär en balansgång som företag måste hantera, mellan att ha tillräckligt med likvida tillgångar och att ha för mycket likvida tillgångar. Den allmänna tumregeln är att om ett företag har tillräckligt med likvida tillgångar för att klara sina åtaganden under sex månader utan inkomst, har de en bra position gällande likviditet. 

FAQ - Vanliga frågor om likviditet

Här är de vanligaste frågorna om likviditet.

Vad är likviditet?

Likviditet är ett mått för sammanslagning av företagets likvida tillgångar, subtraherat med dess skulder och betalningsåtaganden.

Hur räknar man likviditet?

Likvida tillgångar är ett mått på ett företags kortsiktiga likviditetsposition, beräknad som likvida tillgångar minus kortfristiga skulder. Likvida medel inkluderar kontanter, omsättbara värdepapper och kundfordringar. De är alla tillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanter.

Vad är soliditet och likviditet?

Soliditet används ofta i sammanhang med likviditet. Soliditet är det nyckeltal som visar hur stor del av ett bolags tillgångar som har finansierats med eget kapital. Detta är bra för investerare att titta på, eftersom att en del bolag är finansierade av lån, medan andra är finansierade av privatpersoner och aktieägare.

Övrigt bra att veta om likviditet

Likviditeten hjälper investerare att förstå mer om ett företags förmåga att betala sina skulder med sina omsättningstillgångar, och göra jämförelser mellan olika företag inom samma bransch. Ett företags kortsiktiga betalningsförmåga syftar vanligtvis till att företaget kan betala sina skulder inom ett år, även om alla intäkter skulle försvinna. 

God likviditet är en indikator på att företaget har en stabil ekonomi, där kassalikviditet och balanslikviditet redovisas minst en gång per år. Som investerare är god likviditet ett nyckeltal att studera. Om företagets kortsiktiga betalningsförmåga skulle försämras markant vid en konjunkturnedgång, är det företagen som har god likviditet som överlever nedgången. 

God likviditet är också viktigt även om ett företag måste försättas i konkurs. Om du investerar i ett företag som har lagom hög likviditet, ökar dina chanser att få tillbaka ditt investerade belopp vid en konkurs. 

När ett företag går i konkurs och dess tillgångar likvideras, innebär det att alla rörliga tillgångar delas ut till investerare och fordringsägare. Företaget utfärdar antingen icke-kontanta likvidationsutdelningar, kontanta likvidationsutdelningar, eller båda. Utdelningarna återlämnas till investerarna enligt företagets kapitalstruktur. Om pengar finns kvar efter att ha betalat obligationsinnehavare, får aktieägarna en del av pengarna.

Intäkterna från kassalikviditet kan vara antingen en icke-skattepliktig avkastning på kapital eller en skattepliktig utdelning, beroende på om beloppet är mer än investerarnas investering i aktien eller inte. Intäkterna kan betalas ut i en engångssumma eller genom en serie delbetalningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *