Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) indikator – GUIDE

MACD

MACD-indikatorn är det mest populära verktyget inom teknisk analys. Det ger handlare möjligheten att snabbt och enkelt identifiera en kortsiktig trendriktning. Mycket få indikatorer i teknisk analys har visat sig vara mer tillförlitliga än MACD, och denna relativt enkla indikator kan användas i vilken kortsiktig handelsstrategi som helst.

Läs vidare för att lära dig hur du kan integrera detta kraftfulla verktyg i din handelsstrategi.

Så beräknar man MACD

Så vad är MACD-indikator? Att lära sig att handla med kortsiktigt momentum kan vara svårt, och det blir ännu svårare om du inte känner till verktyg och strategier som kan hjälpa dig. I den här artikeln kommer vi att fokusera på den mest populära indikatorn som används i teknisk analys, MACD (den glidande medelvärdeskonvergensdivergensen).

MACD, Moving Average Convergence Divergence, är en indikator som utvecklades av ekonomen Gerald Appel på 1960-talet, och även om namnet låter väldigt komplicerat är MACD egentligen ganska enkelt att använda. De tydliga transaktionssignalerna hjälper till att minimera subjektiviteten som är involverad i handeln, och korsningarna över signallinjen gör det enkelt att handla i momentumets riktning.

Det har blivit standard att plotta ett separat glidande medelvärde vid sidan av MACD, som används för att skapa en tydlig signal om skiftande momentum. En signallinje, även känd som triggerlinjen, skapas genom att ta ett nioperiods glidande medelvärde av MACD. Detta finns ritat bredvid indikatorn på diagrammet. Transaktionssignaler (köp eller sälj) genereras när MACD-linjen korsar signallinjen.

Den grundläggande haussesignalen (köp) uppstår när MACD-linjen korsar över signallinjen, och den grundläggande baisseartade signalen (sälj) genereras när MACD:n korsar under signallinjen. 

En annan vanlig signal som många handlare tittar på uppstår när indikatorn går i motsatt riktning av tillgången, något som kallas divergens. Detta koncept används ofta av erfarna handlare.

Som nämnts tidigare beräknas MACD-indikatorn genom att ta skillnaden mellan ett kortsiktigt glidande medelvärde (12-dagars EMA) och ett långsiktigt glidande medelvärde (26-dagars EMA). Med tanke på denna konstruktion måste värdet på MACD-indikatorn vara lika med noll varje gång de två glidande medelvärdena korsar varandra.

Ett kryss genom baslinjen en enkel metod som kan användas för att identifiera trendriktning och nyckelpunkterna när ett momentum byggs upp.

Signal linjen

En signal-linje är ett glidande medelvärde utmärkt på indikatorn som används för att generera köp- och säljsignaler för ett värdepapper (exempelvis en aktie). Triggerlinjen, eller signallinjen, är vanligtvis ett nioperioders exponentiellt glidande medelvärde (EMA) för MACD-indikatorlinjen. Även om nioperiodens EMA är signallinjens standardinställning, kan du justera EMA:s längd för att passa din handelsstrategi.

Signallinjen kan ge teknisk insikt om när du ska gå lång eller kort. Handlare letar alltså efter ingångar och utgångar när MACD-linjen korsar signallinjen. När MACD passerar över signallinjen kan detta användas som en köpsignal. Och MACD går under signallinjen, kan detta användas som en sälj- eller kortsignal.

Sådana handelssignaler används vanligtvis inte isolerat, utan används som del i en strategi där andra filter också används för att avgöra handel.

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

Exponentiellt glidande medelvärde, eller EMA, är värden som används för att beräkna MACD. MACD räknas ut genom att vanligtvis dra av 26-dagars EMA från 12-dagars EMA.

Medan enkla glidande medelvärden (SMA) har samma betydelse för alla historiska datapunkter under en given tidsperiod, lägger ett exponentiellt glidande medelvärde, eller EMA, mer vikt vid de senaste prisrörelserna. Vanligt använda tidsramar för EMA är 200 och 50, som i allmänhet har visat sig tillförlitliga för att hitta stöd, motstånd och trendvändningar på lång sikt.

Eftersom reaktionerna är starkare på nyare prisförändringar, utnyttjar kortsiktiga handlare ofta EMA:s med följande överväganden:

Prisrörelser över EMAs ses som hausse med flera stödnivåer

Pris som rör sig under EMAs ses som baisse, eftersom tillgången står inför flera motståndsnivåer

Ju längre EMA tidsram, desto starkare stöd eller motstånd

Moving Average Convergence Divergence, eller MACD, är en trendföljande momentumindikator som visar förhållandet mellan två glidande medelvärden (EMA) av en tillgångs pris.

Baslinjen

Baseline (även kallad zero-line) crossovers är de näst vanligaste MACD-signalerna. En hausseartad baslinjekorsning inträffar när MACD-linjen rör sig över baslinjen för att bli positiv. Detta händer när 12-dagars EMA för tillgången går över 26-dagars EMA. En baisseartad linjekorsning inträffar när MACDn rör sig under nollinjen för att bli negativ. Detta händer när 12-dagars EMA går under 26-dagars EMA.

Baseline crossovers kan pågå i några dagar eller några månader, beroende på trendens styrka. MACD kommer att förbli positiv så länge det finns en ihållande uppåtgående trend. MACD kommer att förbli negativ när det finns en ihållande nedåtgående trend.

MACD Linjen

MACD-linjen är huvudindikatorn i strategin, och räknas ut genom att subtrahera ett kortsiktigt EMA från ett långsiktigt EMA. MACD eller Moving Average Convergence Divergence är momentumindikatorn som visar förhållandet mellan två glidande medelvärden av en tillgångs pris. 

MACD-linjen beräknas vanligtvis genom att subtrahera ett 26-periods exponentiellt glidande medelvärde från det 12-periods glidande medelvärdet, men andra perioder kan också användas. Det finns också ett histogram tillgängligt på indikatorn som också kan användas som en divergensindikator.

Som ett resultat av subtraktionen kan vi se MACD-linjen, som visas som en indikator under prisdiagrammet. På indikatorn kommer du också att se en 9-periods EMA för MACD, som också kallas ”signallinjen”.

Histogrammen

MACD Histogram tillämpas på MACD-linjen (det är som MACD av MACD). Värdet på MACD Histogram är lika med avståndet mellan MACD-linjen och signallinjen, vilket är ett exponentiellt glidande medelvärde av MACD-linjen. Därför är MACD Histogram bara ett annat sätt att se på den information som redan tillhandahålls av MACD själv.

Naturligtvis är avståndet mellan MACD-linjen och signallinjen mycket litet i förhållande till priset för det mesta. MACD Histogram visas därför, liksom MACD själv, i ett separat diagram under prisdiagrammet. Observera att i vissa analyser kan MACD-histogrammet ha olika namn, t.ex. MACD Diff.

I förhållande till MACD har MACD-histogrammet inga ytterligare parametrar. Du behöver bara ställa in de tre periodlängderna för de glidande medelvärdena som används i MACD (kortare EMA, längre EMA och EMA för MACD). De mest använda perioderna för dessa är 12, 26 respektive 9.

Det finns inga gränser för de värden MACD Histogram kan nå, men för det mesta kommer det att svänga väldigt nära noll. Nedan följer några grundläggande situationer du kan identifiera med MACD Histogram och vad var och en av dem betyder angående marknadens utveckling.

MACD Histogram är:

  • Positivt och stigande när MACD-linjen är över signallinjen och den rör sig längre bort från den (marknadens hausseartade momentum accelererar)
  • Positivt men fallande när MACD-linjen ligger ovanför signallinjen, men de konvergerar (den hausseartade farten på marknaden avtar)
  • Noll när MACD-linjen bara korsar signallinjen
  • Negativ och fallande när MACD-linjen är under signallinjen och rör sig längre bort från den (marknadens baisseartade momentum accelererar)
  • Negativt men ökar när MACD-linjen ligger under signallinjen, men de konvergerar (den baisseartade farten på marknaden avtar)

Du kommer inte att hitta någon ny information på MACD Histogram-diagrammet som du inte kunde hitta på det grundläggande MACD-diagrammet. Du kan se både MACD-linje och signallinje på det grundläggande MACD-diagrammet och naturligtvis kan du se deras avstånd där också.

När allt kommer omkring, när du har visat MACD, behöver du inte ställa in några ytterligare parametrar för att visa MACD Histogram. Båda indikatorerna fungerar med samma siffror.

Varför titta på MACD Histogram då? Det är ganska svårt att observera utvecklingen i de två linjernas avstånd på det grundläggande MACD-diagrammet, eftersom skillnaderna är mycket små. MACD Histogram är helt dedikerat till att plotta detta avstånd och därför kan diagrammets skala vara mer fokuserat och detaljerat. Som ett resultat blir alla små förändringar mer synliga och kan hjälpa dig att fatta snabbare beslut. Sammanfattningsvis är MACD Histogram ett sätt att zooma in på det som verkligen betyder något i MACD-diagrammet.

Så kan man tolka MACD

Som alltid när du bygger strategier, med eller utan MACD, bör du börja med orginalstrategin och förbättra den genom att lägga till några filter. Eftersom den här artikeln handlar om MACD kan den här strategin till exempel vara någon av de grundläggande MACD-signalerna som vi diskuterar här, som:

  • Hausse eller baisseartade avvikelser
  • Korsande av baslinjen
  • Avstånd från signallinje till MACD-linje
  • eller någon variant därav

Rapid rise or fall

Rapid rise or fall är en strategi som kan vara en bra indikation på att ett värdepapper är överköpt eller översålt. Därför kan strategin användas som en ingångssignal vid kortsiktiga trender.

En snabb ökning sker när MACD stiger eller faller plötsligt, vilket innebär att det kortsiktiga glidande medelvärdet avviker kraftigt från det långsiktiga glidande medelvärdet. Detta tillstånd leder till att vi antar att värdepappret antingen är översåld eller överköpt, beroende på om MACD är i positivt eller negativt territorium.

En av svårigheterna med rapid rise or fall-strategin är dock att ett värdepapper kan förbli översålt under lång tid och fortsätta uppåt till ännu mer extrema höjder. Strategin kräver en ganska stor bredd för stop loss, eftersom du inte vill bli stoppad från varje handel.

För att bättre tajma utgången kan du se till att kombinera rapid rise-fall med andra strategier, som crossover och divergenser. Vi kommer att titta närmare på dessa här nedan. 

MACD Divergenser

Divergens som en allmän term i handel, det syftar till när en oscillator eller momentumindikator inte bekräftar riktningen för den aktuella prisrörelsen. MACD-divergensen är densamma. Det är när priset rör sig i en riktning och MACD rör sig i motsatt riktning.

Det finns två glidande medelvärden tillgängliga som visar olika hastigheter: ett som reagerar på prisförändringar snabbare och det andra långsammare. När en ny trend uppstår kommer den snabba linjen att reagera först och så småningom korsa den långsammare linjen.

När denna ”korsning” inträffar, och den snabba linjen börjar ”divergera” eller gå bort från den långsammare linjen, indikerar det ofta att en ny trend har bildats.

Till exempel, när den nedåtgående trenden börjar, och den snabba linjen divergerar bort från den långsamma linjen, blir histogrammet mer framträdande, vilket indikerar en stark trend. Det är dock känt att glidande medelvärden tenderar att släpa efter priset.

MACD Crossover

Crossover är den enklaste strategin du kan tänka dig med MACD. Det finns olika typer av crossover, och den mest simpla är handel som triggas när MACD-linjen korsar baslinjen. När MACD-linjen passerar över noll, köper du. När den passerar under noll säljer du.

Eftersom MACD är avståndet mellan två glidande medelvärden, är denna handelsstrategi exakt densamma som handel med korsningar av två glidande medelvärden. Det är noll skillnad.

Även om det inte är omöjligt att få en så enkel trendstrategi att fungera, är det ganska osannolikt att du kommer att ha stor framgång med att handla EMA crossovers (eller MACD zero line crossovers) på en fristående basis. Det blir helt enkelt för många förlorade affärer.

Ett alternativ är att använda signallinjen istället för MACD-linjen och ange handel när den passerar baslinjen. Signal-linjen är en eftersläpande (lagged) version av MACD-linjen, eftersom den beräknas som en EMA av MACD.

Förutom att det är mer eftersläpat skiljer sig detta tillvägagångssätt inte mycket från det tidigare. Att jämna ut MACD-linjen med hjälp av signallinjen eliminerar vissa förlorande övergångar, men skapar några andra vinnande. Slutsatserna är desamma som med grundläggande MACD crossovers: det är mycket svårt att få det att fungera utan ytterligare strategier eller filter.

Alternativt kan du förbättra MACD crossovern genom att vänta på den första korrigeringen efter att MACD har passerat baslinjen. Även om den här korrigeringen ibland gör att du kan få ett bättre ingångspris och mindre risk, i vissa andra fall kommer den första korrigeringen aldrig och du kommer inte in i positionen. Tyvärr är dessa vanligtvis de fall då den rena MACD-crossovern skulle ha varit lönsam. Ibland kommer den första korrigeringen att utvecklas till en trendvändning och du kommer att förlora på handeln.

Men att vänta på den första korrigeringen kan fungera och kan förbättra din strategi. Många använder denna idé och inte bara med MACD. Det är ganska vanligt med glidande medelvärden, när handlare väntar tills priset rör det glidande medelvärdet och sedan går in i en handel i trendens riktning. Strategin behöver bara testas och finjusteras.

Men det mest populära och klassiska crossover-sättet att handla är vid korsningen av de två linjerna.

Du anger en lång position när MACD-linjen korsar över signallinjen. Denna situation signalerar att det baisseartade momentumet förmodligen är över och det finns en god chans att priset rör sig uppåt. Motsats, när MACD-linjen korsar under signallinjen är det en säljsignal.

Bara för att det är en klassisk strategi, är detta givetvis inte ett universellt vinnande tillvägagångssätt. Fördelen jämfört med de enkla MACD-korsningarna som nämns ovan är att den traditionella crossovern inte väntar på att MACD-linjen passerar baslinjen, och därför är det mindre eftersläpning. 

Försök att förbättra eller filtrera det MACD crossover med en eller flera andra starka strategier. Du kan exempelvis vänta med att gå in på den första korrigeringen efter att du har identifierat en ny trend med MACD. Eller så kan du hitta sätt att definiera en icke-trendande marknad och undvika att använda MACD-signaler under dessa omständigheter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.