Kapitalförsäkring → Så öppnar du en KF på 3 minuter!

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Kapitalförsäkring så öppnar du ett konto

Är du intresserad av att spara i en kapitalförsäkring? Det finns flera fördelar med att välja en KF istället för ett Investeringssparkonto (ISK).

Att spara i en kapitalförsäkring är ett populärt sätt att spara sina pengar. Det görs i en försäkringsform hos ett försäkringsbolag, de aktier och fonder du har har i portföljen ägs därmed utav försäkringsbolaget. Låter det negativt? Det behöver det absolut inte vara och jag ska förklara för dig varför. 

I den här artikeln hjälper jag dig att snabbt komma igång och förklarar hur du kan öppna ett konto på bara 3 minuter. Självklart berättar jag också varför en kapitalförsäkring kan passa just dig.

Min första rekommendation är att titta på videon (1:36 min) här nedanför där Nordea berättar vilka skillnaderna är mellan ett ISK och en KF:

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är ett populärt sätt att spara som görs i form av en försäkring hos ett försäkringsbolag. Du kan köpa olika finansiella tillgångar eller att välja att försäkringsbolaget gör placeringarna åt dig. 

En KF beskattas liksom ett ISK schablonmässigt utifrån kapitalet inne i sparandet. Detta skiljer sig från skattereglerna i ett vanligt aktie- eller fondkonto där man skattar på vinstbeloppet med avdrag för realiserade förluster vid försäljning.

I och med schablonskatten förenklas deklarationen. Skatten dras av direkt från ditt konto kvartalsvis, och du slipper deklarera dina värdepappersaffärer. 

Sparformen passar också för de som vill spara åt minderåriga och är populärt hos de som sparar till sina barn. Även företagare kan ha KF vilket gör det till ett riktigt bra alternativ om du driver bolag. 

Många som ser över sitt pensionssparande väljer att investera i KF eftersom de uppskattar möjligheten att få månadsvisa utbetalningar direkt till sitt lönekonto. Du kan själv välja hur stort belopp du vill ha och under hur många år pengarna skall betalas ut. 

I ett ISK skulle du själva behöva logga in och sälja av, för att sedan göra en utbetalning.

avanza-logotyp
Betyg på AppStore:
4.6/5

Öppna en kapitalförsäkring!

“Jag rekommenderar Avanza bank som nätmäklare och har majoriteten av mitt sparande hos banken.” – Anton

Det finns tre olika sorters kapitalförsäkringar

Här nedanför har jag listat tre olika sorters kapitalförsäkringar. Den vanligaste varianten är en depåförsäkring där du själv har möjlighet att investera i precis de värdepapper som du själv vill utan att vara låst till bankens utbud.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring väljer man mellan fonder som försäkringsbolaget erbjuder. Vanligtvis väljer du fonder själv och kan därmed avgöra en passande risknivå. Notera att det inte finns några garantier för det investerade beloppet och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Värdet följer alltså värdeutvecklingen i de investeringar du gjort. 

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring placerar försäkringsbolaget i en blandning av räntebärande instrument, aktier och fastigheter och sköter förvaltningen. De erbjuder någon form av garanti, till exempel i form av ett belopp vid utbetalning. 

Det garanterade beloppet baseras på hur stor del av inbetalningarna som utgör en grund för beräkningen av garantin samt aktuell garantiränta. 

Garantin byggs upp gradvis via dina inbetalningar. Normalt sett brukar 80% av de inbetalda premierna användas som underlag för att beräkna försäkringsbeloppet. Det vill säga beloppet som garanteras vid utbetalning. 

Försäkringsbolaget använder olika antaganden om garantiränta, dödlighet samt skatter och avgifter för beräkningen av garantibeloppet. Dessa parametrar ändras under försäkringstiden och gäller de kommande inbetalningar som görs efter att förändringarna har skett. 

Om försäkringsbolaget förvaltar kapitalet bättre än garanterat belopp så uppstår ett överskott. Detta delas ut till försäkringstagaren och kallas återbäring. 

Överskottet fördelas i huvudsak ut med hjälp av återbäringsräntan och läggs till ditt befintliga försäkringskapital. Allting redovisas på ditt årsbesked från försäkringsföretaget. Detta överskott kan dock minska eller till och med helt försvinna om om bolaget misslyckas med sin framtida kapitalallokering eller om det uppstår en ekonomisk lågkonjunktur med fallande värderingar. 

Detta innebär att den garantiränta som anges kan förändras under försäkringstiden.

Depåförsäkring

I en depåförsäkring så placerar du i fonder, aktier eller andra finansiella instrument. Det finns inga garantier för framtida utbetalningar i denna form. Istället följer värdet i din försäkring värdeutvecklingen hos de underliggande tillgångarna. Dessa placeringar kan både öka och minska i värde.

Vilka värdepapper kan man äga i en kapitalförsäkring

Vilka värdepapper kan man äga i en kapitalförsäkring?

Så vid det här laget kanske du tycker att kapitalförsäkring skulle kunna vara något för dig. Men kan du handla de finansiella tillgångarna som du skulle kunna vilja? Nedan så går jag igenom vilka placeringar som är tillåtna i en KF. 

Aktier fonder och andra värdepapper

Kapitalförsäkringar erbjuder en stor flexibilitet och det är möjligt att investera i

 • aktier
 • fonder 
 • teckningsoptioner
 • warranter
 • certifikat
 • mini futures
 • räntebevis
 • valutabevis
 • obligationer etc. 

Man kan även ha kontanta medel på kontot då detta är enligt regelverket. Det är dock inte att rekommendera om du vill hålla din kontanta position en längre tid, eftersom schablonskatten baseras på storleken på innehavet man har i kapitalförsäkringen. 

Därmed är de flesta investerares behov tillgodosedda gällande möjliga finansiella instrument.

Vilka placeringar är inte tillåtna?

Det är inte tillåtet att investera i aktier i försäkringsbolaget (alltså det finansiella institutet typ Avanza eller Nordnet) som äger kapitalförsäkringen. Värt och notera är även att det inte är tillåtet att samäga en kapitalförsäkring med dess tillgångar.

Skulle du vilja lära dig ännu mer om du bör välja Avanza eller Nordnet så har jag skapat en hel guide som du kan ta del av och läsa.

Kapitalförsäkring skatt 2020​

Kapitalförsäkring skatt 2020

En av fördelarna med en kapitalförsäkring är att skatten är enkel att hantera då den är schablonmässig och baseras på storleken av innehavet samt insättningar. Därmed behöver inte investeraren tänka särskilt mycket på skattemässiga effekter eller rapportera in något till skatteverket då skatten sker automatisk.

Däremot kan det vara bra att känna till hur beskattningen fungerar. Till exempel om när det kan vara en bra idé att sätta in pengar i kapitalförsäkringen.

Beräkningen sker halvårsvis enligt beskrivningen nedan.

Hur beräknas skatten?

Investerarna i KF betalar en schablonsmässig avkastningsskatt. Denna beräknas utifrån kontots värde 1:a januari samt de insättningar man gör under året. 

Insättningar gjorda under det första halvåret räknas med 100% medan insättningar under det andra halvåret räknas till 50%. Summan multipliceras med summan av statslåneräntan per den sista november föregående år plus en procentenhet. 

Det finns även en regel om minimi-skatt om 1,25% som kan bli aktuell i tider av låga räntenivåer. Det vill säga om statslåneräntan per den sista november plus en procentenhet understiger 1,25% så kommer en schablonintäkt om 1,25% att gälla vid beskattningen. 

Den sammanlagda schablonintäkten kommer sedan att beskattas till 30%. 

Exempel:

 • Innehavet uppgår till 10 000 kr per den första januari 2020.
 • Insättning om 1 000 kr under februari.
 • Insättning om 2 000 kr under augusti.
 • Statslåneräntan 30 nov 2019 är låga -0,09%.
 • I och med den låga räntan så gäller miniminivån för skatteberäkningen (0,09% + 1%= 0,91% är mindre än miniminivån om 1,25%)

 

10 000 + 1000 + 50% x 2 000 = 12 000  kr

12 000 x 1,25% = 150 kr

150 x 30 % = 45 kr

Avkastningsskatten blir därmed 45 kr. 

Utdelningar som man får på sin kapitalförsäkring beskattas ej med 30% som på ett vanligt aktiekonto, utan tas upp i kapitalunderlaget som används för schablonbeskattningen.

avanza-logotyp
Betyg på AppStore:
4.6/5

Öppna en kapitalförsäkring!

“Jag rekommenderar Avanza bank som nätmäklare och har majoriteten av mitt sparande hos banken.” – Anton

Är investeringssparkonto eller kapitalförsäkring bäst

Är investeringssparkonto eller kapitalförsäkring bäst?

I och med sitt regelverk med schablonbeskattning påminner ISK om kapitalförsäkring. Skillnaden är att ISK är en bankprodukt medan kapitalförsäkringen är en försäkring. Det finns också en rad skillnader är bra sitt sätt. Så vilken av sparformerna är att föredra? 

Det som talar för en kapitalförsäkring är att du kan välja en förmånstagare som får innehavet på din kapitalförsäkring direkt om du skulle gå bort. Du kan också bestämma att få en påminnelse om överlåtelse vid till exempel sparande till dina barn vilket är ett svagt positivt argument för KF. 

Vidare så kan vissa föredra de automatiska månadsvisa utbetalningarna som en kapitalförsäkring kan erbjuda.  För den som handlar med utländska utdelningsaktier så är KF bra så till vida att man automatiskt får tillbaka en del av den skatt du betalar på utdelningen utan att begära återbetalningen av källskatten. 

Läs min stora jämförelse mellan Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF) här.

Delta på årsstämmor och rösta

Med ISK däremot har du möjlighet att delta på årsstämmor vilket ej gäller för kapitalförsäkringen. Du kan också flytta hela din ISK till en annan bank, och detta går ej med kapitalförsäkringar där du endast kan sätta in och ta ut pengar. 

Du har också större möjlighet att nyttja kvittningsrätt med en ISK om du är i den något ovanliga positionen att sakna inkomst men samtidigt har ränteutgifter eftersom Sverige idag har ränteavdrag.

Investerarskydd

ISK erbjuder också investerarskydd i det extrema fallet om det finansiella institutet går omkull. 

Sammantaget skulle jag säga att ISK är den bästa kontotypen för de flesta privatspararna. Dock så kan man ej äga investeringssparkonto genom sitt bolag vilket gör att kapitalförsäkring utgör ett bra alternativ för företagare.

Vilken mäklare är bäst för kapitalförsäkringar

Vilken mäklare är bäst för kapitalförsäkringar?

Det finns en rad aktörer som erbjuder möjligheten att spara i form av kapitalförsäkringar. Jag använder själv framförallt Avanza men anser att även deras främsta konkurrent Nordnet erbjuder bra villkor. 

Storbankerna tar som för många andra tjänster ut större avgifter relativt nätmäklarna. Vissa institut tar ut en årlig försäkringsavgift av kundernas innehav i kapitalförsäkringarna. Denna kan ligga på så mycket som 0,6% och även i särskilda fall så högt som 0,95%. 

Dock tar nätmäklarna Avanza och Nordnet inte ut någon sådan avgift, utan erbjuder avstår årlig försäkringsavgift om 0%. 

Dessa skillnader kan vid första anblick verka små och kan ibland till och med glömmas bort då avgifterna ibland är svåra att se.  Men man ska inte underskatta hur mycket pengar det blir i slutet av en lång investeringshorisont. 

Det är därmed en viktig sak att tänka på innan man börjar att investera.

FAQ - Vanliga frågor om kapitalförsäkringar

Även om sparformen är utformad för att vara enkel att använda sig av och att hantera skattemässigt genom schablonbeskattning som sköts automatiskt kan sparformen verka något komplicerad när man försöker sig att sätta sig in i den. 

Därför ger jag nedan några svar på vanliga frågor som brukar dyka upp bland personer som funderar på att byta sparform eller vill börja att investera.

Gäller insättningsgarantin för en KF?

Om du sparar direkt i fonder eller aktier finns ett investerarskydd som staten genom riksgälden erbjuder. Det finns dock inget sådant för kapitalförsäkringar.

Det beror på att det att investeraren inte äger tillgångarna direkt, utan dessa ägs rent juridiskt av försäkringsbolaget. För kapitalförsäkringar ersätts både investerarskyddet samt insättningsgarantin av skuldteckningsregistret. Detta är inte beloppsbegränsat som för investerarskyddet och insättningsgarantin utan motsvarar det fulla värdet av ditt innehav i kapitalförsäkringen.

För att minska konkursrisken måste försäkringsbolagen följa ett strikt regelverk gällande tillgångar i relation till skulder, buffertkapital etc. Dessutom har försäkringsägarna särskild förmånsrätt vid en eventuell konkurs.

Det betyder att deras krav kommer föra många andra intressen. Man ska känna till att Finansinspektionen sköter en löpande tillsyn för att kontrollera att försäkringsbolaget följer de regler som gäller för skuldsättningsregistret.

Hur mycket skattar man?

Investerare i KF betalar en Utdelningar som man får på sin kapitalförsäkring beskattas ej med 30% som på ett vanligt aktiekonto. Istället ingår utdelningsbeloppet i kapitalunderlaget som används för schablonbeskattningen. Läs även mer om skatt på utdelningar från utländska företag nedan.

Hur mycket kostar en kapitalförsäkring?

Villkoren och avgifterna för kapitalförsäkringar är olika beroende på produkt, så var noga med att läsa informationen för just den kapitalförsäkring som du står i begrepp att investera i. Då sparandet sker i en försäkring så kan vissa begrepp från försäkringsvärlden förekomma, till exempel premie istället för insättning och återköp istället för uttag.

Fördelar

Här nedan har jag listat både för och nackdelar med kapitalförsäkring men även de risker som du bör tänka på.

Fördelar med kapitalförsäkring (KF):

 • Möjlighet till förmånstagare
 • Bra vid barnsparande
 • Bra för företagare som vill investera på börsen
 • Bra kontotyp för utländska bolag som ger utdelningar

Använd en förmånstagare

Man kan spara till en annan person. Du kan också välja en förmånstagare som får pengarna om du skulle gå bort. 

Om du inte väljer någon specifik person så gäller det vanliga regelverket för arvsrätt och pengarna betalas i första hand ut till registrerad partner, i andra hand barn och i tredje hand arvingar.

Bra vid barnsparande

Eftersom kan välja förmånstagare enligt ovan, så passar sparformen bra till att investera för att bygga en bra finansiell grundplåt till dina barn. 

Utöver detta så har du möjlighet att välja ett påminnelsedatum då du vill överlåta ägandet till barnet, till exempel då barnet blir myndigt. Denna påminnelse är inte bindande utan fungerar endast som en erinran.

Oftast bästa lösningen för företag som vill köpa aktier på börsen

Till skillnad från ISK så kan ett företag investera i en kapitalförsäkring. En företagsägd kapitalförsäkring saknar pensionsutfästelser och pantsättning och kan därför bokföras som en ren tillgång utan att någon pensionsskuld redovisas. 

Varje år får du värdebesked från försäkringsbolaget som innehåller uppgifterna som krävs för att upprätta företagets redovisning. 

Om den försäkrade ägaren går bort så säljs innehavet på kapitalförsäkringen till marknadspris och pengarna betalas ut till företaget.

Bra kontotyp för utländska aktier som ger en utdelning

Sparformen passar för att investera i utländska utdelare då man automatiskt får tillbaka en del av den skatt du betalar på utdelningen (källskatten). Denna ska någon med schablonskattat konto ej behöva. 

Tvärtemot ISK slipper du begära tillbaka återbetalning av källskatten för utländska utdelningsaktier själv.

Nackdelar

Sparformen passar för att investera i utländska utdelare då man automatiskt får tillbaka en del av den skatt du betalar på utdelningen (källskatten). Denna ska någon med schablonskattat konto ej behöva. 

Tvärtemot ISK slipper du begära tillbaka återbetalning av källskatten för utländska utdelningsaktier själv. 

Nackdelar med kapitalförsäkring (KF):

 • Ingen rösträtt
 • Vissa banker tar en avgift
 • Du kan inte flytta värdepapper i din KF

Som aktieägare genom en kapitalförsäkring så får du ingen rösträtt på bolagsstämman

Till skillnad från ISK där du äger innehavet i eget namn så får du i en kapitalförsäkring ej rösträtt på bolagsstämman. Detta beror på att det rent juridiskt är försäkringsbolaget som står som ägare på dina innehav.

Välj en nätmäklare som inte tar någon avgift för själva kapitalförsäkringen

Vissa institut tar ut en årlig försäkringsavgift av kundens innehav i kapitalförsäkringarna. Detta gäller framförallt storbankerna. Dock tar nätmäklarna Avanza och Nordnet inte ut någon sådan avgift.

Du kan inte flytta din kapitalförsäkring.

Med ett ISK så kan du flytta delar eller hela innehavet till ett annat institut eller ISK. För att flytta pengarna i en kapitalförsäkring måste du sälja av innehavet för att sedan flytta kontanta medlen och köpa in dig i din nya kapitalförsäkring.

Risker på börsen

Aktieinnehav innebär risk, vilket de flesta är villiga ta med i alla fall en del av sitt investeringskapital. Det kan vara bra att känna till lite mer om vad riskerna utgörs av innan man köper sina aktier. 

Marknadsrisk som även kallas systematisk risk är risken av att en investerare förlorar kapital på grund av faktorer som påverkar hela den finansiella marknaden. 

Det kan till exempel vara sådana faktorer som konjunktur, valutakurs, politiska beslut eller ränteförändringar. 

Denna risk kan inte elimineras med diversifiering genom att lägga till ytterligare aktier eftersom den påverkar hela marknaden samtidigt och alla bolag drabbas.

Det finns också en bolagsrisk, även kallad bolagsspecifik risk som påverkar enskilda bolag. Ett exempel på detta skulle kunna vara att företaget gör en marknadsföringskampanj som misslyckas. Detta påverkar just bolaget i fråga men inte övriga bolag.

Tvärtemot systematisk risk så kan den bolagsspecifika risken minskas genom att lägga till fler aktier i portföljen. Man har därmed diversifierat sitt innehav och inte lagt alla ägg i samma korg.

avanza-logotyp
Betyg på AppStore:
4.6/5

Öppna en kapitalförsäkring!

“Jag rekommenderar Avanza bank som nätmäklare och har majoriteten av mitt sparande hos banken.” – Anton